Bratislava Panorama 01

Pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej exhortácii "Za nevídanú dôstojnosť" nazval misiu a dielo dvoch rovnoapoštolov

"duchovným mostom medzi Východom a Západom, ktorý významne prispel ku kultúrnemu rastu Európy i k výchove generácií Európanov ".

Tento duchovný most spája naše dva národy s osobitnou silou, pretože Svätí Cyril a Metod uchovávajú latinskú aj byzantskú kultúrnu tradíciu. Ich práca hľadá a nachádza to čo ich spája, nie však to čo ich odlišuje. Ten prístup bol mimoriadne dôležitý v čase, keď východní a západní kresťania ešte žili pod spoločnou cirkevnou strechou, ale právo Slovanov vyznávať kresťanské náboženstvo vo vlastnom jazyku ešte nebolo chránené. Presne to sa Konštantínovi podarilo dosiahnuť v historickej polemike s pápežom Adriánom II. v roku 867.

Úspešne obhájené právo Slovanov otvorilo dvere pre následnú misijnú a výchovnú činnosť Svätých bratov a ich učeníkov. Vďaka nim sa posolstvo kresťanskej viery stalo zrozumiteľným pre slovanské národy. Vytvoreníe hlaholiky, prvej abecedy, ktorá bola dokonalým fonetickým odrazom staroslovanského jazyka, preklad najdôležitejších liturgických kníh a zavedeníe staroslovanského jazyka do kresťanskej bohoslužby znamenalo začiatok evanjelizácie v Slovanom zrozumiteľnom jazyku.

Znamenalo ale aj začiatok slovanskej gramotnosti.

Prenesenie posvätnosti kresťanskej myšlienky do hmotného kódu písmen zmenilo jazyk na "jazyk posvätný". Je to mohutné, mysľou otriasajúce dielo. Nie je veľa podobných alebo porovnateľných historických diel v dejinách ľudstva.

Dielo Svätých bratov sa stalo základným kameňom integrácie Slovanov do kresťanského sveta. V krátkom čase sa im podarilo založiť školy a vyškoliť viac ako 200 študentov a kazateľov, ktorí sa pod vedením morálnej autority svojich učiteľov vydali do rôznych kútov Európy. Dielo apoštolov sa však zachovalo a zapustilo najtrvalejšie korene v Bulharsku vďaka ich trom učeníkom: svätému Klementovi, svätému Nahumovi a svätému Angelárovi.

Samozrejme, aj vďaka múdrosti bulharského cára Borisa Prvého, ktorý im vytvoril a poskytol potrebné podmienky na tvorivú a osvetovú činnosť - podmienky, ktoré svätci nenašli nikde inde v stredovekej Európe.

Svätý Kliment, prvý európsky biskup, ktorý kázal v starobulharskom jazyku, bol nepochybne jedným z najhorlivejších nasledovníkov a pokračovateľov diela rovnomenných apoštolov, jedným z najvýznamnejších európskych stredovekých pisárov a učiteľov.

Hlavnými zdrojmi o živote svätého Klementa sú stredoveké dokumenty napísané v gréčtine. V "Živote Klimenta" od ochridského arcibiskupa Demetria Homatiana čítame: "Tento náš otec a svätopisec Bulharska pochádzal z európskych Mizyov, ktorých ľudia zvyčajne poznajú ako Bulharov."

Svätý Kliment začal a dokončil ortografickú reformu a považuje sa za hlavného reformátora hlaholiky a tvorcu jej jasnejšej verzie. Reformovaná abeceda bola pomenovaná cyrilika podľa Konštantína-Cyrila Filozofa. V roku 886 svätý Kliment spolu s Nahumom a Angelárom založili v hlavnom meste prvého bulharského cárstva, v Pliske

prvé literárne a kultúrne centrum slovanského sveta - Preslavskú literárnu školu.

O tri roky neskôr založil Klement v kláštore svätého Panteleimona Ochridskú literárnu školu. Obe školy sa stali predchodcami európskych stredovekých univerzít.

Učenie a chvály sv. Klimenta napísané cyrilikou a vytvorené koncom 9. storočia - začiatkom 10. storočia sú súčasťou literárneho dedičstva zlatého veku prvého bulharského cárstva. Práve z literárnych škôl prvého bulharského cárstva prenikla cyrilika a rozšírila kresťanstvo a starobulharské písmo široko-ďaleko - cez Rumunsko do Kyjevskej Rusi a odtiaľ do celého dnešného Ruska. Svedčia o tom početné prepisy diel sv. Klementa v srbskej, ruskej a moldavsko-valašskej tradícii. Spisy sv. Klementove spisy sú zaradené vedľa diel vysoko uznávaných kresťanských autorov, ako sú Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Gregor Teológ, Atanáz Alexandrijský atď. A Klementova rétorická škola založila nebývalú tradíciu, ktorá ovplyvnila a formovala rétoriku a kazateľskú prózu celej Slavia Orthodoxa.

Duchovný impulz zjednotenia Slovanov vo viere v Krista, ktorým cyrilika a kresťanská cyrilská literatúra ovplyvnili slovanský svet, neoslabil ani v priebehu storočí. Medzi neskoršími misionármi pravoslávneho kresťanstva medzi východnými Slovanmi vyniká osobnosť svätého Cypriána Bulharského.

Svätý Cyprián z Tarnova je jedným z tých pozoruhodných Bulharov, ktorí zasvätili svoj život zmiereniu a jednote Slovanov prostredníctvom zjednocujúcej sily Božieho slova a viery. Narodil sa okolo roku 1330 vo Veľkom Tarnove, hlavnom meste druhého bulharského cárstva, a svoju duchovnú cestu začal v Kilifarevskom kláštore, jednom z najvýznamnejších literárnych centier druhého bulharského cárstva. Vysoko vzdelaný, dobre zorientovaný v byzantskej a latinskej cirkevnej tradícii, absolvent školy atonitských kláštorov, vynikajúci teológ, výrečný rétor a diplomat, bol vtedajším patriarchom Filotejom vybraný za svojho zástupcu pre dôležitý cieľ východoslovanských krajín: duchovné zjednotenie Slovanov v záujme ich kultúrneho posilnenia a politickej ochrany. Touto úlohou bol poverený Cyprián Bulharský, ktorý jej zasvätil celý svoj život.

Práve bulharská literárna tradícia zohrala rozhodujúcu úlohu pri úspechu jeho zjednocujúcej misie. Literárna činnosť sv. Cypriánova literárna tradícia je veľmi bohatá, ale nadväzuje na literárne zmeny, ktoré prebiehli na Balkáne. Zachoval literárny jazyk druhého bulharského cárstva (stredobulharský jazyk), ktorý preniesol najprv do Kyjeva a potom do celého Ruska. Tak sa náš literárny jazyk, bulharčina druhého cárstva, stal oficiálnym (cirkevným a štátnym) nielen pre južných Slovanov.

Po prijatí kresťanstva Kyjevskou Rusou cirkevná literatúra vytvorená svätými Cyrilom a Metodom a ich učeníkmi, zaviedla starobulharský jazyk ako oficiálny štátny a cirkevný jazyk od Jadranu až po Ďaleký východ.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.