Bratislava Panorama 01

Отпуските свършват и два време много от нас да се завърнат в Словакия. За да няма изненади по границите, публикуваме полезна информация за родителите.

Граничните полицаи в целия Европейски съюз следят с особено внимание за движението през граница на ненавършилите пълнолетие деца. Това е така, защото децата могат лесно да станат жертва на различни престъпления – отвличане, трафик и др.  и затова е полезно е да се познават нормите на българското законодателство, както и Шенгенския граничен кодекс, приет с Регламент (ЕО) No 562/2006 г., за защитата на децата. 

Всяко ненавършило пълнолетие дете (до 18 г.), български гражданин, може да напусне територията на България, ако е придружено от двамата си родители и има валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта, ако е над 14 г.) Ако пътувате с бебе, трябва да имате предвид, че граничните полицаи могат да изискат и представянето на удостоверението за раждане на детето, защото бебетата и малките деца трудно се идентифицират по паспортната снимка.

Може да се наложи детето да пътува само с единия си родител или с придружител. В този случай се изисква нотариално заверено писмено съгласие (декларация) за пътуване в чужбина от отсъстващия родител или настойник. Извън България този документ може да се завери от българския консул или от местен нотариус, но с т. нар. „Апостил“, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция от 5 октомври1961г. Ако държавата не е страна по споменатата конвенция, декларацията трябва да се легализира.

При напускането на България се представя декларацията в оригинал и обикновено (незаверено) копие, което остава у граничните полицаи.

Не се изисква декларация за съгласие, ако:

  • отсъстващият родител е лишен от родителски права или съдебен орган е разрешил пътуването – тогава се представя съответният документ в оригинал и копие, доказващ съответното обстоятелство;
  • в акта за раждане е вписан само един родител или отсъстващият родител е починал – тогава се представя в оригинал и незаверено копие – актът за раждане или смъртният акт;
  • ако детето живее с родителите си дългосрочно в чужбина, тогава трябва да се представи документ, който удостоверява това – стикер в паспорта или официален документ, издаден от държавата на дългосрочното пребиваване.

Ако детето освен българско има и друго гражданство, то се смята само за български гражданин (чл. 3 ЗБГ). При напускането на България, трябва да се представи българския документ за самоличност и важи казаното по-горе. Ако детето, което има двойно гражданство, се легитимира само с чуждестранен документ за пътуване, пак е необходима декларация за съгласие (чл. 43, ал. 3 ЗЧРБ).

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.