Bratislava Panorama 01

Защо личните ни данни са скъпи и защо е важно да бъдат добре защитени?

Само след половин година - на 25 май 2018 г. официално трябва да влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. В момента в Словакия това е широко дискутирана тема, тъй като новата директива засяга на практика всеки бизнес, който има досег с данни на физически лица. Според Европейската комисия въвеждането на единни правила ще спести на бизнеса сумарно около 2,8 млрд. евро от правни разходи. Редно е също така да се подчертае, че с тях ще трябва да се съобразят и чужди компании, които оперират на територията на ЕС.

Въпросните данни са с много широк обхват – става дума както за „стандартните“ имена, адреси и телефони, така и съобщения в популярните социални мрежи. В регламента всичко това е описано с широка формулировка за информация, позволяваща пряко или непряко идентифициране на физическо лице.

Личните данни най-общо се делят на три вида: общи - това са Вашите лични данни, свързани с криминални или данъчни нарушения, финансова информация, оценки и друга информация от работодател, специални – генетични и биометрични даннии, но расов или етнически произход, здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност политически, религиозни или философски убеждения и накрая - други, които са свързани с имейли, лични номера или изображения на служители, подписани финансови и други документи.

Ако нашите лични данни са леснодостъпни, това е предпоставка за различни видове злоупотреби - да се изтегли дистанционно кредит от наше име, да се използват данните ни в подписки за участие в избори , получаване на нежелана кореспонденция от фирми и институции, факти от личния ни живот да станат обществено достояние без нашето желание.

Санкциите при неспазване на регламента са глоби в размер до 4% от годишния оборот в световен мащаб на компанията или до 20 млн. евро, като се взима по-високата сума. За нарушение се счита “нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин”.

Как можем да защитим личните си данни по най-добрия начин?

На първо място е добре да си знаем правата в тази сфера или поне къде да направим справка при необходимост. Европейският съюз е дал основните рамки на регулирането на защитата на личните данни, а в Словакия тези разпоредби са транспонирани предимно в Закона за защита на личните данни.

Компетентният орган в страната е Комисията за защита на личните данни - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
На интернет страница https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk има много полезна и добре синтезирана информация.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.