Bratislava Panorama 01

Промяна в системата за дотации за насърчаване развитието на културата на националните малцинства в Словакия.

Помолихме Фабиола Виценова да ни информира за актуалното положение по отпускането на средства за малцинствата в Словакия. Тя предостави на вниманието ни информация за основните промени в тази област, която поубликуваме по-долу. Несъмнено промените поставят много въпроси и неизвестни.

През май 2017 г. в Словакия излезе нов закон в сферата на насърчаване на развитието на културата на малцинствените групи в Словакия, с който се създаде една нова и непозната досега обществено-правна институция, наречена Фонд за насърчаване развитието на културата на националните малцинства.

Фондът е юридическо лице със седалище в Братислава. Той заменя досегашната система за разпределение на дотации, с която Словакия подкрепяше развитието на културата на малцинствата. Това ставаше чрез Министерския съвет.

Отсега нататък разпределението на дотациите минава към Министерство на културата и създадения към това министерство фонд. Някои от основните дейности на фонда ще бъдат: предоставянена финансови средства за развитие на културни и научни проекти, мониторинг на одобрените проекти, събиране и архивация на молби за предоставяне на финансова подкрепа, събиране на данни и архивация на лицата, подали тези молби, както и за лицата, които ще се ползват от отпуснатите средства. За тази цел фондът ще си сътрудничи с органите на държавната и общинските администрации, както и с чуждестранни партньори. Фондът също така ще осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения.

Фондът ще бъде управляван от директор. Първият директор вече е избран и това е Норберт Молнар. Предвидени са професионални комисии, надзорен и административен съвет. Всяко национално малцинство би трябвало да избере свои членове, за да образува професонална комисия. Двама от членовете на всяка комисия се назначават от директора на фонда.

Българската професионална комисия е в състав: Петър Секулички, Милко Милков, Еленка Арнаудова, Лидия Шрамкова и Христина Табакова.

Една от основните задачи на професионалната комисия ще бъде обсъждане на молбите за финансова подкрепа, одобряване и препоръчване на конкретни проекти на директора на фонда. Комисията ще се ръководи от рамките на отпуснатия бюджет на националното малцинство и качествата и приоритетите на отделните проекти.

Някои от клаузите на закона вече действат, но като цяло законът влиза в сила от 1 януари 2018 година. За различните български организации и сдружения в Словакия това означава промяна в реда на подаване на молби за културни и научни проекти и тяхното одобряване и контрол. Следете с повишено внимание информацията по тази тема в словашките медии и страницата на офиса на правителството http://www.narodnostnemensiny.gov.sk

Предвижда се уеб страница и на самия фонд, но тя още не е готова. Надяваме се това да стане възможно най-бързо. След това цялата информация ще бъде локализирана там.

Да пожелаем успех на новия фонд и успех на най-ценностните проекти през 2018!

 

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.